Tüzel kişinin resmi tescili

Resmi tescil, Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 16.01.2009 tarihli 1 sayılı İşletmelerin resmi tescili ve tasfiyesi (faaliyetin sona erdirilmesi) ile ilgili kararnamesi (ek ve değişikliklerle birlikte) ile onaylanmış İşletmelerin resmi tescil tüzüğüne uygun olarak yapılır.

Resmi tescil prosedürü
 
Tescil yapan organına tescil edilmek üzere evraklar verilmeden önce mülk sahibi, kurulmakta olan ticari veya ticari olmayan şirketin kurucuları (ortakları) aşağıdakileri yapmalıdır
 1. Tescil yapan organdan ticari, ticari olmayan şirketin adı için onay almak;
 2. Ticari, ticari olmayan şirketin planlanan konumunu, Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 16.01.2009 tarihli 1 sayılı İşletmelerin resmi tescili ve tasfiyesi (faaliyetin sona erdirilmesi) ile ilgili kararnamesi ile onaylanmış İşletmelerin resmi tescil tüzüğünün 5. maddesinin şartlarını dikkate alarak belirlemek;
 3. Ticari, ticari olmayan şirketin kuruluşu ile ilgili karar almak ve tüzüğünü (sadece ana sözleşmeye dayanarak faaliyet gösteren ticari şirketler için ana sözleşmesini) hazırlamak;
 4. Ticari şirketler için kuruluş sermayesini oluşturmak; kuruluş sermayesine para yatırırken banka, banka olmayan kredi ve mali şirkette geçici bir hesap açtırmak; kuruluş sermayesine para olmayan yatırım yaparken para olmayan yatırımın bedel tespitini yapmak.

Ticari veya ticari olmayan şirketin adı için tescil yapan organdan onay almak için aşağıdaki belgeler sunulacaktır:
 • Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunın 31.08.2011 tarihli 1164 sayılı İşletmelerin resmi tescili ve tasfiyesi (faaliyetin sona erdirilmesi) ile ilgili bazı hususlar ve Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun kararlarına değişikliklerin ve eklerin yapılması ile ilgili kararının redaksiyonundaki Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 05.02.2009 tarihli 154 sayılı Ticari ve ticari olmayan şirketlerin isimleri için onay alma şekli üzerine tüzüğün onaylanması ile ilgili kararın ekine uygun bir forma göre dilekçe;
 • Evrakların tüzel kişi veya özel kişinin temsilcileri tarafından verilmesi durumunda, Başvuranın yetkilerini gerekli şekilde doğrulayan belgenin sureti;
 • Ünlü kişilerin soyadları, takma adlarının kullanması için veya mevzuatta belirtilen durumlarda diğer isimlerin kullanması için izinler.
İsim onayı ücretsizdir.


Resmi tescil için gerekli evrak listesi

Yabancı sermayeli ticari şirketler dahil olmak üzere, ayrılma, bölünme ve birleşme şeklindeki reorganizasyon sonucu dahil olmak üzere kurulan ticari ve ticari olmayan şirketlerin resmi tescili için tescil organına aşağıdaki evraklar sunulur:
 • Belarus Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen şekline uygun resmi tescil dilekçesi;
 • Tüzüğün (sadece ana sözleşmeye dayanarak faaliyet gösteren ticari şirketler için ana sözleşmenin) 2 nüshası (noter tasdiki gerekmez) ve elektronik kopyası (.doc veya .rtf formatında);
 • Yabancı şirketler olan mülk sahipleri, kurucular için, şirketin kurulu olduğu ülkenin ticari sicilinden alınan sicil özeti veya şirketin kurulu olduğu ülkenin mevzuatına göre hukuki statüsünü doğrulayan eşdeğer bir belgenin (özetin tarihi, resmi tescil dilekçesi tarihinden bir yılı geçmemelidir) Belarusça yada Rusça tercümesi (tercümanın imzası noter tarafından tasdik edilir);
 • Yabancı özel kişi olan mülk sahibleri, kurucular için, nüfus cüzdanı suretinin Belarusça yada Rusça tercümesi (tercümanın imzası noter tarafından tasdik edilir);
 • Resmi harcın ödendiğini doğrulayan ödeme belgesinin aslı veya sureti;
 • Birleşme veya ayırma şeklindeki reorganizasyon durumunda, reorganize edilen şirketin resmi tescil belgesinin aslı.  
Resmi tescil dilekçesi mülk sahibi veya tüzel kişinin kurucuları (ortakları) tarafından imzalanır. Ticari, ticari olmayan şirketin kurucu (ortak) sayısının üçten fazla olması durumunda, onlardan biri dilekçenin imzalanması için yetkilendirebilir; işbu durum, ticari, ticari olmayan şirketi kurma niyetini doğrulayan belgede belirtilmelidir. Mülk sahibinin veya kurucunun (ortağın) tüzel kişi olması durumunda resmi tescil dilekçesi, işbu tüzel kişinin yöneticisi veya tüzüğe (sadece ana sözleşmeye dayanarak faaliyet gösteren ticari şirket için ana sözleşmeye) yada vekaletnameye dayanarak işbu tüzel kişi adına hareket edebilen diğer yetkili bir kişi tarafından imzalanır. Mülk sahibinin veya tüzel kişinin kurucusunun (ortağının) özel kişi olması durumunda, resmi tescil dilekçesi, vekaletnameye dayanarak işbu mülk sahibinin veya tüzel kişinin kurucusunun (ortağının) adına hareket etmek için yetkili kılınmış başka bir özel kişi tarafından imzalanabilir.

Resmi tescil için belgelerin doğrudan yukarıda belirtilen kişiler tarafından sunulması halinde, resmi tescil dilekçesindeki imzaların doğruluğu, tescil yapan organın belgeleri teslim alan personeli tarafından tasdik edilir. Diğer durumlarda resmi tescil dilekçesindeki kişilerin imzaları noter tarafından tasdik edilir.

Resmi tescil dilekçesinin sunulmasında vatandaşlar, nüfus cüzdanlarını ve tüzel veya özel kişinin menfaatlerini temsil etmesi halinde, yetkilileri doğrulayan belgeleri ibraz eder.

Resmi tescil, gerekli evrakların sunulduğu tarihte yapılır.
Örneği, Belarus Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından belirtilmiş resmi tescil belgesi, en geç resmi tescil için belgelerin sunulduğu günü takip eden iş günü içinde verilir.

Tescil eden organ, işletmenin resmi tescil ile ilgili kaydının Tek tüzel kişi ve bireysel girişimci resmi siciline yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Vergi kurumu, Resmi İstatistik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sosyal Güvenlik Kurumu organlarında kaydın ve Belgossgtrah Belarus Cumhuriyeti Üniter Sigorta Kurumunda tescilin yapıldığına dair belgeleri verir.

Tüzel kişinin isteğine bağlı olarak resmi tescil belgesi yukarıda belirtilen belgelerle birlikte verilebilir.


Resmi tescilin ret sebepleri 

 • Resmi tescil için mevzuatla belirtilmiş olan tüm gerekli belgelerin tescil organına sunulmaması.
 • Resmi tescil dilekçesinin yasal şartlarını ihlal ederek düzenlenmesi.
 • Belgelerin gerekli tescil organına sunulmaması. 

Kuruluş sermyesinin miktarı

Ticari kurumlar (yabancı sermayeli ticari kurumlar ve kuruluş sermayelerinin asgari miktarının mevzuatla belirlenmiş olduğu ticari kurumlar hariç), kendi kuruluş sermayelerini kendiler belirlemektedir.

Ticari şirketlerin resmi tescil tarihinde kuruluş sermayeleri, yasal akitlerde diğeri öngörülmedikçe tüzükte (sadece ana sözleşmeye göre faaliyet gösteren ticari kuruluşlar için ana sözleşmede) belirtilen miktarda oluşturulmuş olmalıdır.

Yabancı sermayeli ticari şirketlerin kuruluş sermayesinin miktarı ve oluşturma süresi şartları, Belarus Cumhuriyeti Yatırım Kanunu ile belirlenmektedir.

Yabancı sermayeli ticari şirketlerin kuruluş sermayesi ABD doları olarak ilan edilmelidir.

Kuruluş sermayesinin asgari miktarı aşağıdaki tutara eşdeğer olarak tespit edilir:
Kapalı anonim şirketler için 100 taban miktar.

Açık anonim şirketler için 400 taban miktar.

1 taban miktar = 25.5 Belarus Rublesidir.

Kapalı anonim şirketlerin ve açık anonim şirketlerin kuruluş sermayelerinin asgari miktarı, tüzüğün (kuruluş sermayesinin değişmesiyle ilgili olan değişikliklerin ve (veya) eklerin) tescil organına sunuldukları tarihteki taban miktara göre Belarus Rublesi olarak belirlenir.

Resmi tescil yapıldığı tarihte anonim şirketlerin ve mevzuatla kuruluş sermayelerinin asgari miktarının belirlenmiş olduğu diğer ticari kurumların kuruluş sermayeleri, mevzuatta öngörülen asgari miktardan daha az olmayacak şekilde oluşturulmuş olmalıdır.